Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli

Konkurs.


FundacjaWspomagania Wsi
We współpracy merytorycznej z Programem Małych Dotacji GEF/SGP UNDP

Ogłasza konkurs dotacyjny realizowany

we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców

„Ochrona różnorodności biologicznejnaszą szansą”

czyli

jak w sposób zrównoważony chronić zagrożone gatunki zwierząt iroślin i ich siedliska oraz rodzime rasy zwierząt hodowlanych i rodzime gatunkiroślin uprawnych i ozdobnych

Na czym polega udział wkonkursie i kto może w nim uczestniczyć:

  • Aby wziąćudział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie ochronazagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk lub rodzimych raszwierząt hodowlanych i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnychpołączona z aktywizacją społeczną mieszkańców wsi i małych miasteczek
  • Działaniapodejmowane w ramach projektu mają przyczyniać się do odradzania lub zachowaniaróżnorodności gatunkowej (w przypadku zagrożonych gatunków zwierząt i roślin -gatunki umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i Czerwonej KsiędzeRoślin) i siedliskowej (w przypadku zagrożonych gatunków zwierząt i roślin -szczególnie obszary Natura 2000). W działaniach tych należy wykorzystać lokalnezasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne.
  • Działania temają aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ichjakość życia i promujące ich małą ojczyznę.
  • Dodatkowopunktowane będą działania o charakterze przedsięwzięć ekonomicznychprzynoszących wymierne i trwałe efekty finansowe.
  • Planowane wprojekcie działania muszą zostać skonsultowane z ekspertem zajmującym się danądziedziną ochrony różnorodności biologicznej. Pomocne przy tym będzie skorzystaniez list ekspertów, które można pobrać wraz z formularzem wniosku.
  • W konkursiemogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa,fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucjeopiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne,organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowywsi, a także sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyńwiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
  • Realizacjaprojektu powinna się rozpocząć po 15 lipca 2008 i nie powinna trwać dłużej niż18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych,minimalna 4.000 złotych.
  • Organizacje,które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu wAtlasie Inicjatyw Wiejskich znajdującym się w Witrynie Wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl
  • Nie będąrozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartychz Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczyprojektów w trakcie realizacji).

   Szczegółowy formularzwniosku o dotację, instrukcja do formularza oraz listy ekspertów są  dopobrania na stronie www.fww.org.pl oraz wportalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

   Wnioski, które nie będązawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.

   Wniosek z dopiskiem nakopercie „Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą” należy przesłać pocztą do 12 kwietnia 2008 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja WspomaganiaWsi

ul. Bellottiego1,01-022 Warszawa

   Konkurs zostanierozstrzygnięty do 20 czerwca 2008 roku

   Wyniki konkursu zostanąogłoszone na stronie  www.fww.org.pl orazportalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

   W konkursie zostanąprzyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł.

   Łączna kwota nagródwyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

   Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota podnumerem: (+22) 636 25 70 – 75 lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

   BARDZO WAŻNE! Należy przeczytać przedprzystąpieniem do opracowywania projektu:

1. Kryteria stosowaneprzy ocenie projektu

*      Zgodność projektu z celami konkursu (maks.6 pkt.);

*      Efektywność projektu (efekty wymierne i niewymierne) (maks.4pkt.);

*      Dodatkowe, ekonomiczne efekty wymierne projektu (maks.4 pkt.);

*      Liczba osób korzystających z efektów projektu (maks.5 pkt.);

*      Jakość przygotowania projektu:

zrozumiały, przejrzystyi kompletny opis działań (maks. 3 pkt.),

dokładny budżet (maks.3 pkt.),

*      Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, współpraca zinnymi organizacjami i wolontariuszami (walor integrujący) (maks. 5 pkt.);

*      Oryginalność/nowatorstwo (maks. 3 pkt.);

*      Pozyskanie dodatkowych funduszy (maks. 5 pkt.);

*      Ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu (maks.5 pkt.);

*      Sposób promocji projektu (maks.3 pkt.);

*      Trwałość projektu (maks.5 pkt.).

2. Dodatkowe, istotnewskazówki dla przystępujących do konkursu:

·  Pierwszeństwo wotrzymywaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy wcześniej nieotrzymały dofinansowania w konkursach organizowanych przez Fundację WspomaganiaWsi.

·  Konkurs organizowanyjest z myślą o wsparciu początkujących organizacji nieposiadających lubposiadających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu pozagminnych środkówzewnętrznych.

·  W przypadku,gdy organizacja/grupa wnioskująca nie posiada własnego konta i nr REGON, należyznaleźć inną organizację, która użyczy swojego konta dla przekazania dotacji(punkt 14. formularza wniosku).

·  W przypadkuprojektów wieloletnich lub wieloetapowych, należy zgłosić konkretny etap.

·  Zgłaszaneprojekty muszą przynosić trwałe efekty, co oznacza, że podejmowane w nichdziałania nie mogą zakończyć się w momencie zakończenia realizacji projektu.

*      Nie można zgłaszać: - projektów polegających wyłącznie naszkoleniach lub/i warsztatach;

  - projektówpolegających na organizacji imprez masowych;

  - dwóchjednakowych w swojej treści projektów z dwóch (lub więcej) organiza-

  cji/grup.

·  Opisy projektównagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się na stronieinternetowej www.fww.org.pl oraz w portalu internetowymprowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

·  Prosimy onumerowanie stron wniosku, oszczędzanie papieru (wypełniając wniosek prosimy ozachowanie określonej w poszczególnych punktach ilości tekstu (maks. ... str.),nie zszywanie i nie oprawianie wniosków, gdyż będą kopiowane.

·  Nie należyprzesyłać jakichkolwiek dodatkowych załączników (w tym: zdjęć, planówtechnicznych, odpisu z rejestru, KRS, statutu organizacji, itp.). Fundacja niezwraca nadesłanych materiałów.

·  Przyopracowywaniu projektu pomocne będą informacje umieszczone na stronie www.gef.undp.org.pl

Organizatorzy konkursuproszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjomwymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.

Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektuprzez organizatorów konkursu i przetwarzanie danych dla celów statutowychFundacji Wspomagania Wsi.

Materiały do pobrania:

Formularz wniosku o dotację

Instrukcja do formularza wniosku

Eksperci+organizacje-różnorodność‡ biologiczna roslin

Eksperci+organizacje-różnorodność‡ biologiczna zwierząt

Ochrona różnorodnoś›ci biologicznej szansą dla wsi - 2006 - opisy nagrodzonych wniosków


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-03
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.