Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

Strategia Rozwoju Lokalnego 2016-2023

Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) od 2009 do 2015 r. gotowała w "borowiackiej grapie" (czyli wielkim garnku) wspólny posiłek dla mieszkańców i turystów. Oczywiście nie samodzielnie, składników dostarczyli przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, parafie i samorządy. Dzięki prawie 9 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i projektom realizowanym w ramach LSR "Borowiacka grapa" wiele się na naszym terenie działo: zagospodarowano jeziora, wyremontowano domy kultury i świetlice wiejskie, powstały nowe place zabaw, siłownie plenerowe, swoją ofertę rozszerzyły wioski tematyczne, odbyło się wiele oryginalnych imprez kulturalnych... Nie da się natomiast zmierzyć rzeczy najcenniejszej: integracji i zaangażowania mieszkańców.

Posiłek w grapie już przygotowany, ale może warto by trochę go doprawić, a i dekel by się przydał, żeby nie uciekł wspaniały aromat i potrawa się nie wygotowała. Jak ma wyglądać ten "dekel", wielu z Państwa już doskonale wie, bo razem przygotowywaliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 "DEKEL DO BOROWIACKIEJ GRAPY".

Partnerstwo "Bory Tucholskie" zaprasza więc do wspólnej realizacji założeń przyjętych w Strategii.

Obszar objęty niniejszą Lokalną Strategia Rozwoju obejmuje obszar sześciu gmin z powiatu tucholskiego, zajmujących obszar 1075 km2 i zamieszkałych przez 48 283 osoby. Na terenie Partnerstwa znajduje się tylko jedno miasto Tuchola, liczba 13 949 mieszkańców.

Niniejsza Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność jest strategią wielofunduszową, finansowaną w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Jak wynika z charakteru obszaru, operacje w ramach powyższych funduszy będą mogły być realizowane na całym obszarze objętym Strategią. Wyjątkiem będą operacje dotyczące rewitalizacji (Przedsięwzięcie "Feste odnówka"), które ze względu na zapisy RPO WK-P nie mogą być realizowane w miastach.

Cały tekst Strategii znajdą Państwo tutaj.

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” realizuje projekt pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 marca 2019r.

Celem projektu jest: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji.

Zadanie nr 1 „Koszty bieżące” związane są z zapewnieniem funkcjonowania biura LGD, zarządzaniem wdrażania LSR i obejmuje wydatki związane m.in. z personelem, szkoleniami pracowników i członków Rady, procesem oceny i wyboru wniosków, utrzymaniem biura LGD itp.

Zadanie nr 2 „Animacja” związane jest z działaniami aktywizującymi mającymi na celu przygotowanie uczestników projektu, tj. potencjalnych beneficjentów do aplikowania o wsparcie finansowe na wdrażanie operacji służących wdrażaniu LSR. Planowane działania obejmują m.in. udzielenie informacji, doradztwo, wyjazdy studyjne, mobilne punkty informacyjne, wydarzenia dla mieszkańców obszaru LGD, w tym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, propagowanie strategii i funduszy europejskich oraz wspieranie potencjalnych beneficjentów w celu przygotowania wniosków o przyznanie wsparcia oraz wniosków o płatność.

Dofinansowanie projektu z UE: 973 482,32 zł

Wartość całkowita projektu: 1 024 718,24 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

FE WKP UE
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.