Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Partnerstwo

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" (Partnerstwo „Bory Tucholskie”) zostało utworzone 7 lipca 2015 r. uchwałą Zebrania Założycielskiego i w dniu 19 listopada 2015 r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000587217. Partnerstwo swoim zasięgiem obejmuje obszar powiatu tucholskiego, czyli 5 gmin wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice oraz 1 gminę miejsko - wiejską Tuchola. Siedziba mieści się w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7 (biuro przy ul. Murowej 8).

Partnerstwo LGD Bory Tucholskie

Partnerstwo "Bory Tucholskie" powstało z inicjatywy i na podstawie doświadczeń związku stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie", która realizowała Lokalną Strategię Rozwoju w okresie programowania 2007 - 2013.

Proces tworzenia tej organizacji w ramach podejścia Leader na terenie Borów Tucholskich rozpoczął się w 2004 r. Kolejnym jego etapem były spotkania (maj-sierpień 2005r.) z przedstawicielami trzech sektorów: NGO, lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami sektora publicznego. W wyniku tych spotkań zaczęła krystalizować się początkowa struktura LGD jako związku stowarzyszeń o nazwie "Bory Tucholskie". Propagowanie zasad podejścia Leader i budowanie partnerstwa odbywało się w ramach realizacji projektu "Stymulowanie zrównoważonego rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola" w ramach Schematu I PPL +. Projekt ten był realizowany w okresie jesień 2005 - zima 2006 i zakończył się stworzeniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD "Bory Tucholskie" 2006-2008. Wykorzystano olbrzymi potencjał drzemiący w liderach lokalnych społeczności oraz animatorach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Dzięki temu strategia była dokumentem umożliwiającym realizowanie dążeń lokalnej społeczności do poprawy jakości życia i zaspokajaniu aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich. W wyniku realizacji projektu związek stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” został wpisany 2 lutego 2006r. do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskał osobowość prawną. Członkami założycielami było pięć stowarzyszeń. Dzięki realizacji Zintegrowanej Strategii w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + LGD rozszerzyło się o kolejnych członków, których liczba sięgnęła w roku 2014 104 osób i podmiotów.

W myśl aktualnych przepisów dozwolona jest tylko jedna forma prawna dla lokalnych grup działania, tj. "stowarzyszenie". W wyniku konsultacji podjęto decyzję o utworzeniu nowej organizacji, która będzie spełniała wszystkie warunki formalno - prawne określone przez Ustawodawcę. Przystąpiono do promocji tego pomysłu i opracowania Statutu nowego partnerstwa. Zebranie założycielskie zwołano na dzień 7 lipca 2015 r. Zainteresowanie ze strony mieszkańców było bardzo duże, gdyż w zebraniu założycielskim wzięło udział 60 osób reprezentantów wszystkich sektorów, z czego 39 podmiotów było wcześniej członkami LGD "Bory Tucholskie". Możemy więc powiedzieć, biorąc pod uwagę skład członkowski, że Partnerstwo jest nieformalnym kontynuatorem działań LGD "Bory Tucholskie".

Partnerstwo "Bory Tucholskie" jest stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich osób i podmiotów chcących działać na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru powiatu tucholskiego jako jego członkowie.

Statut Partnerstwa jest dostępny tutaj.

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.