Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

„Bory Tucholskie dla seniora ...i nie tylko - szkolenie dla przewodników turystycznych” - informacja o projekcie


Grantobiorca: Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
Tytuł operacji: „Bory Tucholskie dla seniora ...i nie tylko - szkolenie dla przewodników turystycznych”
Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LSR, poprzez organizację szkolenia, dotyczącego podniesienia wiedzy i kompetencji na temat ważnych atrakcji – przyrodniczych i kulturowych – turystycznych obszaru LSR.
Zakres operacji: W ramach zadania przeprowadzone zostanie szkolenie dla przewodników turystycznych i nie tylko. Szkolenie (49 godz.) obejmuje zagadnienia z zakresu lasoterapii, a także zajęcia terenowe (obszary chronione, pałace i dwory, zabytki sakralne, pologon Heidekraut).
Efekty:  Realizacja projektu przyczyni się zatem do osiągnięcia wskaźnika produktu LSR: liczba szkoleń w ramach środków LSR - 1 szt. Odpowiadający wskaźnikowi produktu wskaźnik rezultatu, tj. liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem w ramach środków LSR zostanie osiągnięty na poziomie min. 15 osób.

Wartość dofinansowania: 11.995 zł

Umowa o powierzenie grantu nr 1/2022/G/PROW/19 zawarta w dniu 31.08.2023 r. w Tucholi

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2023-09-06
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.