Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", które odbyło się w dniu 17 października 2018 roku.

   W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach konkursu nr 1/2018/G na działanie w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowania dziedzictwa lokalnego Rada Decyzyjna Partnerstwa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   Grantobiorca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu podania do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD Listy wybranych Grantobiorców może wnieść za pośrednictwem biura LGD Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej dot.:
 1. negatywnej oceny zgodności z LSR,
 2. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru,
 3. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów,
 4. ustalonej przez LGD kwoty wsparcia (grantu) niższej niż wnioskowana.
   Odwołanie należy złożyć osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze LGD (przy ulicy Murowej 8 w Tucholi) na wzorze zamieszczonym wraz z Listą wybranych Grantobiorców na stronie internetowej LGD.
Złożenie odwołania w biurze LGD winno nastąpić zgodnie z pouczeniem o możliwości złożenia odwołania.

DO POBRANIA:
 1. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR;
 2. Lista wybranych Grantobiorców (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków);
 3. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z załącznikami:
  1. protokół;
  2. załącznik nr 1;
  3. załącznik nr 2;
 4. Wzór odwołania.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2018-10-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.