Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Nr konkursu LGD: 2/2018

   Termin składania wniosków: 14/09/2018 – 28/09/2018 r.

   Miejsce składania wniosków:
Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Murowa 8
89-500 Tuchola


od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

   Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

   Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji:
   Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (odpowiadający zakresowi określonemu w LSR jako "budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej).

   Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

   Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

   Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

   Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/.

   Limit środków w ramach naboru: 1.400.000,00 zł.
   Maksymalna kwota wsparcia: 1.400.000,00 zł.
   Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

   Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy", formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ul. Murowa 8 w Tucholi oraz na stronie internetowej www.partnerstwo.borytucholskie.pl.

   Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 336 12 13.

Załączniki do ogłoszenia:
 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy:
  1. wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz;
  2. wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 3z - otwórz;
 3. wzór formularza wniosku o płatność:
  1. wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz;
  2. wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz;
 4. instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) wersja 3z - otwórz;
 5. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami wersja 6z - otwórz:
  1. zestawienie rzeczowo - finansowe;
  2. wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja;
  3. kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych;
  4. kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020);
 6. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR: 1.1.1 "Sztreki, antrejki i bujawki, czyli  infrastruktura turystyczna i rekreacyjna" - otwórz;
 7. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - otwórz;
 8. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - otwórz;
 9. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia LSR 1.1.1 "Sztreki, antrejki i bujawki, czyli  infrastruktura turystyczna i rekreacyjna" - otwórz;
 10. Oświadczenia dot. danych osobowych - otwórz;
 11. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz.
Tuchola, 30 sierpnia 2018 roku„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2018-08-30
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.