Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.

   W związku  z koniecznością  dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do zmienionych przepisów prawnych, Zarząd LGD Bory Tucholskie przedstawia propozycję jej aktualizacji. Swoje uwagi do proponowanych zmian można zgłaszać do Biura LGD osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

   Projekt aktualizacji LSR można pobrać TUTAJ, a załączniki do LSR TUTAJ (zmiany zaznaczono w tekście kolorem czerwonym).

   Zakres  zmian proponowanych w LSR jest następujący:

Roz. 1.3.1. Struktura LGD
 • zmianie uległ Delegat reprezentujący Powiat Tucholski.
Roz. 4 Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR
 • zgodnie z zaleceniami instytucji wdrażającej zredukowano liczbę celów szczegółowych i przedsięwzięć. Nie spowodowało to zawężenia zakresu realizacji LSR, lecz cele sformułowano w sposób bardzie ogólny, natomiast przedsięwzięcia: „Wandrychy z rubzakiem” i „Rajby ze spadkowizną” połączono w jedno przedsięwzięcie: „Wandrychy z rubzakiem po spadkowiznie”, a przedsięwzięcia: „Lufcik na świat” i „Nasz forte” połączono w „Nasz fyrtel z lufcikiem na świat”.
 • zmianie uległy wskaźniki oddziaływania, rezultatu i produktu, które przedstawiono w formie matrycy logicznej.
Roz. 9 Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego

Zmiany dotyczą następujących elementów procedury:
 • nie wybiera się operacji do wysokości limitu, a jedynie wskazuje, które mieszczą się w limicie środków w danym konkursie. Skutkuje to tym, że jeżeli operacja wybrana do realizacji, mieszcząca się w limicie  nie będzie realizowana z powodu nie podpisania umowy z instytucją wdrażającą (IW), ocenie przez IW podlega następna operacja, która początkowo nie mieściła się w limicie.
 • na karcie oceny zgodności operacji z LSR, Członkowie Rady Decyzyjnej oceniają także, czy operacja ma charakter innowacyjny oraz czy zapewnia zintegrowanie podmiotów, zasobów i celów (zgodnie z instrukcją wypełniania karty). Informacje te nie stanowią przedmiotu oceny operacji, ale służą uzyskaniu danych do monitorowania.
 • w ocenie wg lokalnych kryteriów wprowadzono minimum punktowe, niezbędne do wybrania operacji do realizacji.
 • zmiana lokalnych kryteriów wyboru dotyczy m.in.: zwiększenie preferowanej kwoty pomocy w Róznicowaniu, zmniejszenia liczby punktów za komplementarność projektów, zwiększenie preferowanej powierzchni gospodarstw.
 • zmiany w kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wynikające z powyżej opisanych zmian.
Roz. 10 Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji
 • dodano załącznik nr 6: „Budżet LGD „Bory Tucholskie” w każdym roku realizacji LSR”
 • dodano tabelę z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne cele i przedsięwzięcia.
Roz. 12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR
 • zmieniono zapisy dotyczące aktualizacji LSR.
Załącznik nr 1:  Opis stanowisk dla pracowników LGD „Bory Tucholskie”
 • zmieniono nazwę stanowiska z „Księgowa” na „Księgowa/biuro rachunkowe”
Załącznik nr 2: Regulamin Organizacyjny Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”
 • § 4 pkt 2 - zrezygnowano z  konieczności pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady
 • § 5 pkt 5 - zmieniono zapisy dotyczące diet dla członków Rady.
 • § 17 pkt 1 - doprecyzowano, że Sekretarzami mogą być także osoby nie będące Członkami Rady.
 • § 31 pkt 2 zmieniono sposób numeracji uchwał
 • zmieniono Karty oceny operacji, będące załącznikami do Regulaminu
Załącznik nr 5: Wzory pism stosowanych podczas dokonywania oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji
 • zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia minimum punktowego
Załącznik nr 6: Budżet LGD „Bory Tucholskie” w każdym roku realizacji LSR
 • zmieniono alokację środków na poszczególne działania, przesunięto konkurs na „Różnicowanie..” z 2014 na 2013.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Dodane przez:
2011-01-25
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.