Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Informacja o planowanym konkursie na MAŁE PROJEKTY.

   Uwaga osoby fizyczne, firmy, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w Borach Tucholskich! Lokalna Grupa Działania  "BORY TUCHOLSKIE" w I połowie czerwca 2010 r. planuje przeprowadzić nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie MAŁYCH PROJEKTÓW.
  
   Nabór wniosków: I połowa czerwca 2010 r.
   Pula środków przeznaczona na konkurs to 800 000,00 złotych.
   Maksymalna wartość dofinansowania: 25 000,00 złotych.

Więcej informacji o planowanych warunkach konkursu poniżej.

Zakres pomocy:

  LGD „Bory Tucholskie” zakłada realizację projektów w następującym zakresie:
 • organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR (m.in. z zakresu turystyki, dziedzictwa kulturowego, sportu, zdolności społeczeństwa do samoorganizacji, posługiwania się sprzętem informatycznym i technikami multimedialnym);
 • promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego;
 • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów (np. w wioskach tematycznych);
 • remont, wyposażenie muzeów, izb tradycji, tworzenie ekomuzeów;
 • odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków (chat borowiackich) oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa regionu, wykorzystywanych do celów turystycznych;
 • prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie uporządkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
 • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR;
 • budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności tras rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
 • zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego;
 • remont lub wyposażenie świetlic wiejskich (np. z przeznaczeniem na stworzenie miejsc promocji lokalnych produktów i usług, związany z działalnością kulturalną i sportową lub w zakresie niezbędnym do podłączenia łącza internetowego);
 • udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
 • organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.
Beneficjenci:

1. osoby fizyczne, które są:
 • obywatelami państwa członkowskiego UE,
 • pełnoletnie,
 • zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.
2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
 • działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub
 • utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
Poziom dofinansowania:

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-03-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.