Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza...


Zarząd Powiatu Tucholskiego
ogłasza:


otwarty konkurs ofert nr 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

   Na podstawie art. 11, 12, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2009 na realizację zadania:

WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY I OCHRONA JEJ DÓBR ORAZ WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
   1.WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY I OCHRONA JEJ DÓBR:
      A) Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
     1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
    2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
     3) promocji osiągnięć kulturalnych regionu oraz kulturowej integracji Europy.
      B) Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym:
     1) konkursu aktywności twórczej dla twórców ludowych,
     2) festiwali, konkursów, przeglądów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej o zasięgu co najmniej powiatowym,
     3) konferencji, seminariów i sesji naukowych,
     4) niekomercyjne wydawnictwa i publikacje dokumentujące w różnych formach kulturę, tradycje i sztukę regionu,
    5) inicjatyw dotyczących ochrony, rozwoju i popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, w tym zbiorów bibliotecznych,
     6) innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla kultury regionu.

   2. WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI:
      A) Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
     1) sportu wyczynowego dzieci, młodzieży i dorosłych,
   2) popularyzacji kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
     3) promocji osiągnięć sportowych powiatu.
 
      B) Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym:
     1) rozwój sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych,
     2) wyjazdy na zawody sportowe, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników,
     3) organizowanie rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne i przyrodnicze Powiatu Tucholskiego,
     4) innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla promocji Powiatu oraz rozwoju sportu i kultury fizycznej.

II. Termin i warunki składania ofert.
   1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty:
     1) organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie,
     2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w danej dziedzinie,
     3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.
   2. Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań powiatu w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji należy złożyć do dnia 20 lutego 2009r. do Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7b, 89 – 500 Tuchola. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Wydziału.
   3. Do oferty należy dołączyć:
     a) aktualny odpis z rejestru,
    b) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ostatnie 12 m-cy lub w przypadku dotychczasowej, krótszej działalności – za okres działalności, tzw. bilans sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
     c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ostatnie 12 m-cy, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
     d) aktualne pełnomocnictwo, upoważnienie, zarządu głównego lub innego organu  wykonawczego, do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego,    podpisywania umowy w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami,    dokonywania rozliczeń z tych funduszy-gdy ofertę składa  oddział terenowy organizacji nie posiadający osobowości prawnej,
     e) statut,
     f) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działania nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu).
   4. Druk oferty znajduje się na dole strony lub na stronie www.bippowiat.tuchola.pl
   5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
   1. Zadanie winno być wykonane w roku 2009, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej, niż 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, a zakończenie do 10 grudnia 2009r. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
   2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 wynosi:
   1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w 2009 roku: 35 000 zł.
   2. W 2008r. na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 46 200 zł.
  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 roku: 35 000 zł.
   4. W 2008r. na realizację zadań w zakresie wspierania kultury fizycznej, sportu i rekreacji przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 35 300 zł.
   5. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania może wynieść do 60% rzeczywistych kosztów poniesionych przy realizacji (wliczany jest również wkład bezgotówkowy).

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
   1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, zdaniem Zarządu, służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl .
   2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni  od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
   3. Wybór ofert, stanowiących formę realizacji zadania, nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
     1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
     2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
     3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
     4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
     5) ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę; dotyczy to zwłaszcza konkursów, festiwali, przeglądów (powinny być to kolejne edycje), a także konferencji, sesji i seminariów,
     6) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
     7) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
     8) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych
z budżetu Powiatu.

VI. Zasady przyznawania dotacji.
   1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) lub innych właściwych przepisów.
   2. Zarząd przyznaje dotacje po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwą Komisję Rady Powiatu.
   3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
   4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VII. Postanowienia końcowe.
   1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem a oferentem.
   2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,  komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach,  informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Starostwo Powiatowe w Tucholi.
   3. Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Dotacje nie będą przyznawane również na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
   4. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Powiatu  jest zobowiązany do prawidłowego rozliczenia w terminie wskazanym w umowie.
   5.W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

   DRUK WNIOSKU (81kB)

   DRUK SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA (68kB)
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-01-22
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.