Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Rozpoczynają się kolejne konkursy w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI.

   Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłosił nabór wniosków do trzech konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Działaniu 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

1. Konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy:

   Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 • organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 • realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
  • staże/praktyki zawodowe,
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
 •  wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
 • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),
 • organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy,
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.
2. Konkurs w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

   Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:

      1. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1126 zł, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),
      2. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno- informacyjne,

      3. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

   UWAGA! O dofinansowanie projektu w ramach typu projektu nr 1) mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które są zainteresowane udzielaniem wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym poprzez założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Natomiast celem wzięcia udziału w projekcie, osoby zamierzające skorzystać ze wsparcia (w tym ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej) powinny zgłaszać się do podmiotów wyłonionych w drodze niniejszego konkursu, których lista (po jego rozstrzygnięciu) zamieszczona zostanie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (www.wup.torun.pl/pokl).

   3. Konkurs w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

   Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:

 • projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
 • wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

   Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do 8 sierpnia 2008 godz 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (pokój nr 1, IX piętro), ul. Szosa Chełmińska 28 w godzinach pracy Urzędu.

   Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

   Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie WUP w Toruniu w Oddziale ds. Informacji i Promocji EFS (V piętro), ul. Szosa Chełmińska 28, tel. 056 657 41 30 lub na stronie internetowej WUP, gdzie można pobrać wszystkie niezbędne materiały i wzory dokumentów.

   Informacja pochodzi ze strony NGO.pl.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-07-02
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.