Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Pierwszy konkurs dla przedsiębiorców w ramach RPO rozpoczęty.

   Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego5,0 mln euro - zasilą wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw.

   Ogłoszony właśnie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V  "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", działanie 5.2 "Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw", poddziałanie 5.2.1.  "Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw" ma charakter zamknięty. Procedura konkursowa nie przewiduje zastosowania preselekcji. Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie projektu wraz z pełną dokumentacją, po czym rozpoczyna się etap oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Ocenę merytoryczną przeprowadza komisja konkursowa, która obraduje w trzyosobowym składzie: 2 specjalistów – asesorów: w tym: 1 specjalista – asesor ds. oceny technicznej i 1 specjalista – asesor ds. oceny finansowo-ekonomicznej oraz 1 pracownik Urzędu Marszałkowskiego jako specjalista ds. oceny strategicznej z obszaru tematycznego dotyczącego projektu, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Automatycznie sporządzana jest lista rankingowa projektów, przedstawiana Zarządowi Województwa, który na jej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania, a następnie podpisuje umowy z wyłonionymi w ten sposób beneficjentami.

   Informacja na temat projektów objętych wsparciem udostępniona będzie na stronach internetowych: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.kujawsko-pomorskie.pl. Poza tym każdy z beneficjentów zostanie powiadomiony pisemnie o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl. Informacje na ten temat można także uzyskać w punkcie informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego mieszczącym się w Departamencie Polityki Regionalnej (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1) lub telefonicznie: 056 656 11 00 i 056 656 10 50.

   Ogł‚oszenie o konkursie.
   Wię™cej informacji i dokumentacja konkursowa.

   Informacja pochodzi ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-06-11
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.