Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Trwają prace nad ustawą o funduszu sołeckim. Wg szacunków MSWiA sołectwa dostaną średnio po 10 tys. zł.

   Zgodnie z najnowszą wersją projektu ustawy o Funduszu Sołeckim wysokość środków otrzymywanych corocznie przez sołectwo będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od liczby mieszkańców sołectwa.Fundusz sołecki będą stanowić wyodrębnione w budżecie gminy środki które umożliwią sołectwom realizację inicjatyw obywatelskich mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi, zgodnych z zadaniami gminy.

Kwota funduszu sołeckiego będzie wyliczana w oparciu o wzór:

F= (2+L/100) x K

Gdzie L to liczba mieszkańców sołectwa wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, a K to kwota bazowa równa przeliczonym na jednego mieszkańca dochodom bieżącym gminy, które nie są dochodami majątkowymi, zaplanowanym w budżecie gminy na rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na dzień 30 czerwca. Oczywiście zawsze rada gminy będzie mogła zwiększyć kwotę funduszu sołeckiego.

   Sięgnięcie po te środki będzie wymagało spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim sołectwo będzie musiało opracować plan wydatków funduszu zawierający propozycje zadań wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Plan będzie uchwalany przez zebranie wiejskie na wniosek sołtysa lub rady sołeckiej lub co najmniej 15 mieszkańców sołectwa.

   Następnie w terminie do 30 września roku poprzedzającego uchwalenie budżetu gminy sołtys będzie zobowiązany przedłożyć wójtowi plan wydatków. Prawidłowo przygotowanego planu rada gminy praktycznie nie będzie mogła odrzucić, chyba że planowane inicjatywy będą niezgodne z zadaniami gminy lub nie przyczynią się do poprawy życia mieszkańców wsi.

   Do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, w którym wydatkowano środki z funduszu, wójt za pośrednictwem sołtysa będzie zobowiązany przedłożyć zebraniu wiejskiemu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w zakresie dotyczącym części funduszu przeznaczonej dla danego sołectwa.

   Średnia wartość funduszu sołeckiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim (na podstawie wyliczeń MSWiA) wyniesie 10,4 tys. zł.

   Projekt ustawy o funduszu soł‚eckim.

   Artykuł na podstawie /mp/, Serwis Samorządowy PAP
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-06-05
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.