Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

Środki z Unii dla rolników na różnicowanie działalności już dostępne!

   Od 5 czerwca br. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejPROW 2007 - 2013. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w siedzibie Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu. Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oddział Regionalny znajduje się w Toruniu, przy ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 (Toruń).

   Na wsparcie rolników, ich domowników lub małżonków rolników, którzy podejmują lub rozwijają działalność nierolniczą na terenach wiejskich, ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. ponad 229 mln zł. Pieniądze te zostały podzielone na koperty wojewódzkie. Oddział Regionalny zakończy przyjmowanie wniosków na to działanie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią limit środków przewidziany dla danego województwa w co najmniej 120% lecz nie później niż 31 grudnia 2008 r. Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidziano 10 717 552,59 zł (limit 120% - 12 861 063,10 zł).  

   O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej; gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców; lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Osoba taka musi być m.in. ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie, przez co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenie wniosku dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz spełniać pozostałe kryteria dostępu określone w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. działania i w PROW 2007-2013. Wsparcie przewidziane jest dla osób podejmujących lub rozwijających działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem w celu zapewnienia dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu. W całym okresie realizacji PROW 2007-2013 rolnik, domownik lub małżonek tego rolnika, może otrzymać wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. W ramach tej kwoty wnioskodawca może złożyć kilka wniosków, ale nie więcej niż jeden wniosek rocznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie uprzednio złożonego wniosku nie przyznano pomocy. Przyznane dofinansowanie może pokryć rolnikowi do 50% kosztów kwalifikowalnych, które poniósł na stworzenie pozarolniczego źródła dochodu.

   Rolnik może ubiegać się o refundację (zwrot) kosztów kwalifikowalnych poniesionych na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów oraz na nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych służących do realizacji danej operacji (projektu), wraz z zakupem instalacji technicznej. W ramach otrzymanej pomocy można wykonać prace związane z zagospodarowaniem terenu, zakupem maszyn, urządzeń, środków transportu z wyłączeniem samochodów do przewozu mniej niż 8 osób, czy też sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia działalności nierolniczej.

   Udzielona przez ARiMR w ramach tego działania pomoc finansowa musi być wykorzystana na inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej. Na liście działalności, które mogą być dofinansowywane jest ponad 380 pozycji. Są to m.in. usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym związane z wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedażą posiłków domowych lub świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, usługi transportowe, komunalne, wspieranie rzemiosła i rękodzielnictwa, rachunkowość, doradztwo czy usługi informatyczne.

   Szczegółowy wykaz kategorii działalności nierolniczych (gospodarczych) w ramach działania „Różnicowanie w   kierunku działalności nierolniczej”, sporządzony został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i zawarty jest w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z dnia 17 października 2007 r. Zmiany uwzględniające obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. schemat klasyfikacji PKD zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r, Nr 85, poz.519). Podmioty ubiegające się o pomoc finansową będą mogły posługiwać się dwoma systemami klasyfikacji do końca grudnia 2009 r. Po tej dacie będzie obowiązywała wyłącznie klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885).

Autor: Wojcieszak Paweł (ARiMR).

Więcej informacji na stronie ARiMR.
Telefon do Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu - 56 619 83 00.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-06-04
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.