Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Kolejne konkursy w ramach POKL.

   21 marca 2008 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” na poddziałania:
 • 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
 • 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.
Składanie wniosków:

   Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do 30 maja 2008, do godz. 15.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń.

   Dokumentacja Konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie projektu, oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu dostępne są do wglądu w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz na stronie internetowej http://www.efs.ropstorun.pl.

   Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej:


   Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 18 Prekomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki i są dostępne na stronie internetowej http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ NSS/programy/krajowe/pokl/komitet.

Adresaci:

   O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Cel/Działania:

   W ramach konkursu zamkniętego nr 1/7.2.1/2008 można składać m.in. wnioski na:
 • wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym działaniem nie jest działalność gospodarcza);
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia;
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu);
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie;
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.
   W ramach konkursu zamkniętego nr 1/7.2.2/2008 składać można wnioski na:
 • wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi:
 • usługi prawne, finansowe, marketingowe;
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 • promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Limity finansowe:

   7.2.1 Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 6 350 311 PLN Poziom dofinansowania wynosi 100% wartości projektu. Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN.
   7.2.2 Na realizację projektów występować do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 2 721 562 PLN Poziom dofinansowania wynosi 100% wartości projektu. Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-04-09
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.