Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach FIO 2008

   Od dziś do 28 kwietnia 2008 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki wyznaniowe kościołów i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

   Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

   W roku 2007, w ramach Rządowego Programu FIO, dofinansowano 5 projektów trzyletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2005 r.), 297 projektów dwuletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2006 r.) oraz 746 projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w 2007 r., na łączną kwotę 49.015.328,62 zł.

   I.Składane projekty realizują cel strategiczny Podstawowych działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 r., jakim jest zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez wsparcie:
  • indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - społecznego,
  • wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego,
  • promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego.

   Uwaga! Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

   II. Wysokość środków na finansowanie FIO w roku 2008 wynosi 60 mln zł.

   III. Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.

   IV. Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu.

   V. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł.

   VI. Wymagany wkład własny:

  • co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł - wkład własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł - wkład własny finansowy);
  • co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł - wkład własny finansowy);
   VII. Termin składania wniosków: od 28 marca 2008 r. do 28 kwietnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).

   VIII. Składanie ofert:

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został zamieszczony na stronie internetowej.

Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikami) oraz z wersją elektroniczną wniosku należy wysłać pocztą na podany niżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, podany w nagłówku ogłoszenia, lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.

Uwaga: wniosek z kompletem załączników należy składać razem w jednej kopercie, tzn. nie jest dopuszczalne wysłanie papierowej i elektronicznej wersji wniosku w dwóch oddzielnych kopertach. Wniosek w wersji elektronicznej musi być załączony na nośniku elektronicznym (na dyskietce, płycie CD lub DVD).

Wnioski należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
z dopiskiem: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008

   IX. Zasady przyznawania dotacji:

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008 dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl.

   X. Dodatkowe informacje: znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.

   XI. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru wniosków wyłącznie pod numerem telefonu (022) 661 14 02, w godz. 10:00-14:00.

   XII. Terminy i kryteria stosowane przy ocenie wniosków.

Wszystkie złożone w terminie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej. Kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej zostały określone w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 lipca 2008 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU 2008
Pobierz >>>

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Pobierz >>>

Informacja pochodzi z serwisu organizacji pozarzadowych ngo.pl.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-04-01
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.