Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Konkurs grantowy SENIORZY W AKCJI.

   Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ogłaszają konkurs grantowy skierowany do uniwersytetów trzeciego wieku i osób starszych zaangażowanych w działania innych organizacji i instytucji. Konkurs ma na celu wsparcie działań seniorów na rzecz otoczenia i promocję współpracy międzypokoleniowej. Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 30 kwietnia 2008.

Seniorzy mogą nas zaskoczyć!

   Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, aby rozwijać swoje pasje, realizować marzenia i chowane do szuflady pomysły. Poprzez realizację konkursu „Seniorzy w akcji” chcemy stworzyć przestrzeń dla aktywności osób starszych. Pragniemy pokazać, że seniorzy są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, którzy wykorzystują swój wolny czas, wiedzę i bogate doświadczenie życiowe i zawodowe w działaniach na rzecz innych; inicjują ciekawe przedsięwzięcia w swoim miejscu zamieszkania i pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Jakie są cele konkursu?

   Celem konkursu „Seniorzy w akcji” jest wsparcie przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej, a także promują wolontariat osób starszych. Ważnym celem konkursu jest wsparcie animatorów (liderów), którzy chcą opracować i zrealizować własny projekt społeczny, aktywnie angażujący seniorów do działania.

Kto może ubiegać się o dotację?

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Dotacje będą przyznawane w ramach dwóch ścieżek:
  1. ścieżka UTW - o dotacje mogą ubiegać się uniwersytety trzeciego wieku;
  2. ścieżka Animatorzy 55+ - o dotacje mogą ubiegać się:
  • osoby w wieku 55+ (samodzielnie lub wspólnie z osobą do 30. roku życia) w porozumieniu z wybraną instytucją/organizacją (np. utw), z którą chcą zrealizować swój projekt;
  • osoby do 30. roku życia wspólnie z osobą 55+ w porozumieniu z wybraną instytucją/organizacją (np. utw), z którą chcą zrealizować swój projekt.
Jaka może być wysokość dotacji i okres realizacji projektów?

   Łączna pula środków przewidzianych na dotacje w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” wynosi 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w ramach konkursu, wynosi 5 tys. zł, a maksymalna 20 tys. zł. Wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10 % całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

   Dotacje zostaną przyznane na projekty trwające do 8 miesięcy. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach programu może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2008 r. a zakończyć najpóźniej 30 kwietnia 2009 r.

Jak wygląda procedura przyznawania dotacji?

   Dotacje zostaną przyznane na zasadzie konkursu.

   I ETAP konkursu

   Zainteresowani udziałem w konkursie przesyłają krótkie listy intencyjne, w których przedstawiają swój pomysł na projekt. Jedna organizacja/instytucja może złożyć maksymalnie dwa listy intencyjne.

   Nadesłane listy zostaną poddane ocenie pod kątem zgodności z celami i kryteriami konkursu. Rezultatem oceny listów będzie lista rankingowa. Około 45-50 projektów, opisanych w listach intencyjnych zajmujących najwyższe miejsca na liście, zostanie zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

   II ETAP konkursu

   Koordynatorów projektów, które przeszły do drugiego etapu konkursu, zaprosimy do udziału w 3-dniowym spotkaniu warsztatowym w Warszawie przygotowującym do opracowania pełnych wniosków o dotację.

   Spotkanie będzie okazją do poznania ciekawych przedsięwzięć społecznych, posłuży także dalszej pracy nad zgłoszonymi na konkurs pomysłami na projekty. Po spotkaniu koordynatorzy będą mieli ok. 2 tygodnie na przygotowanie i złożenie wniosków o dotację, w których dokładnie zaprezentują przedsięwzięcia, które chcą zrealizować. Projekty, które zostaną najlepiej ocenione przez Komisję Konkursu, otrzymają dotację.

   Zarówno listy intencyjne, jak i wnioski będą oceniane przez Komisję Konkursu złożoną z niezależnych ekspertów.

   Zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do przesłania listów intencyjnych najpóźniej do 30 kwietnia 2008 (decyduje data stempla pocztowego). Przed napisaniem listu intencyjnego należy zapoznać się z regulaminem konkursu (poniżej plik do pobrania).

   Lista projektów, które przeszły do drugiego etapu konkursu, zostanie zamieszczona na stronie www.seniorzywakcji.pl najpóźniej 15 maja br.

   Formularz listu intencyjnego i regulamin konkursu grantowego do pobrania poniżej.

   Informacji o konkursie udziela: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę od poniedziałku do piątku telefonicznie pod numerem: (022) 396 55 19 lub (022) 369 55 16, w godzinach: 9.00 – 14.00.

   Pytania można również kierować na adres e-mail: info@seniorzywakcji.pl.

   Zapraszamy na stronę internetową konkursu www.seniorzywakcji.pl.

   Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku”.

   Pliki do pobrania:
   Informacja pochodzi z serwisu ngo.pl.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-04-01
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.