Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Termin mija 29 kwietnia

   Fundacja "Fundusz Współpracy” pełniąca funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w zakresie komponentu I “Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, ogłasza otwarty nabór wniosków na trzecią edycję konkursu projektów.

Zakres merytoryczny składanych wniosków winien mieścić się w podanych niżej obszarach tematycznych:

A. Poszanowanie zasad demokracji
B. Podniesienie stanu wiedzy na temat społ‚eczeń„stwa obywatelskiego i procesów demokratycznych

W obecnej edycji konkursu wnioski mogą być składane na:
• Projekty MAŁE - na realizację projektów tematycznych w obszarze A i B.
Dofinansowanie - od 5 000 EUR do 50 000 EUR.
Czas realizacji projektów nie może przekroczyć 12 miesięcy.
• Projekty ŚREDNIE - na realizację projektów tematycznych w obszarze A i B.
Dofinansowanie - od 50 001 EUR do 150 000 EUR.
Czas realizacji projektów nie może przekroczyć 18 miesięcy.
• Projekty DUŻE - na realizację projektów tematycznych w obszarze A i B.
Dofinansowanie – od 150 001 EUR do 250 000 EUR.
Czas realizacji projektów nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Dofinansowanie - do 90% kosztów całkowitych projektu.

Wnioski mogą składać:
- organizacje pozarządowe, a w szczególności fundacje i stowarzyszenia;
- organizacje założone przez kościoły lub związki wyznaniowe;
- partnerzy społeczni (np. organizacje pracodawców i pracobiorców)
jeśli posiadają osobowość prawną, działają dłużej niż rok i są zarejestrowane na terytorium RP.

Wnioski należy składać do dnia 29 kwietnia 2008 r. do godz. 16.00 w siedzibie Fundacji "Fundusz Współpracy"
lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja "Fundusz Współpracy"
Dział Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
z dopiskiem: "Konkurs w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych"

W przypadku wniosków przesyłanych pocztą, o ich ważności decyduje data stempla pocztowego.

Uwaga!
Do przeliczenia maksymalnej kwoty dofinansowania należy zastosować kurs kupna EUR Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu ogłoszenia konkursu.
Dla III edycji konkursu kurs ten wynosi: 1 euro = 3,4827 zł
(kurs kupna EURO, tabela NBP nr 43/C/NBP/2008 z dnia 2008-02-28 obowiązująca od dnia 2008-02-29).

Szczegółowe informacje nt. konkursu zawiera dokument "Wytyczne dla Wnioskodawców".

Dodatkowe informacje można uzyskać w Fundacji "Fundusz Współpracy"
tel.: (+48 22) 45 09 868 (od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15)
faks: (+48 22) 45 09 803,
e-mail: fop@cofund.org.pl
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-19
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.