Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Zaproszenie do składania ofert.

   Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, lgd@borytucholskie.pl zwana w dalszej części tekstu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania autorskiego opracowania publikacji podsumowującej projekt „Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskichw oparciu o i z wykorzystaniem istniejącej dokumentacji projektowej (teksty i zdjęcia) będącego częścią realizacji projektu „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego”.

I.    Usługa składa się z następujących części:
 1. Zebranie dokumentacji pisemnej i zdjęciowej (dostępnej w siedzibie Zamawiającego) z całego okresu realizacji projektu (lata 2009-2011) dotyczącej zrealizowanych w ramach projektu działań: szkoleń, doradztwa, dorocznego Forum NGO, BDP, trzech wyjazdów studyjnych oraz 30 imprez sieciujących.
 2. Ocena istniejącej dokumentacji w zakresie jej przydatności do planowanej publikacji.
 3. Ewentualne uzupełnienie istniejącej dokumentacji - pozyskanie dodatkowych materiałów od koordynatorów poszczególnych działań.
 4. Opracowanie wszystkich pozyskanych materiałów (językowe, stylistyczne, łączenie i skracanie tekstów, tworzenie nowych tekstów w oparciu o istniejące materiały itp.) w celu przygotowania ich do druku jako bogato ilustrowanej publikacji popularnej, przybliżającej poszczególne działania w kontekście ich wpływu na realizację celów projektu.
 5. Napisanie wstępu i podsumowania do opracowanych materiałów.
 6. Opracowanie mapki pokazującej istniejące mini-sieci współpracy utworzone dzięki realizacji inicjatyw sieciujących.
 7. Uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej treści i formy opracowania.
 8. Dokonanie korekty językowej (gram. i styl.) opracowania.
II.    Opracowanie będzie zawierało co najmniej:
 1. Spis treści,
 2. Wstęp – zawierający cele projektu oraz jego krótki opis, cel realizacji publikacji – w odniesieniu do działania 5.4.2 POKL,
 3. Wyjazdy studyjne – podsumowanie trzech zrealizowanych wyjazdów studyjnych, zawierające zdjęcia, opis, cele i wnioski z wyjazdów,
 4. Szkolenia oraz Doradztwo dla NGO – podsumowanie trzech cyklów szkoleniowych, zawierające zdjęcia, opis, cele i wnioski ze szkoleń, krótkie podsumowanie trzech lat doradztwa zawierające najważniejsze dziedziny, w których doradztwo było prowadzone oraz wnioski z trzech lat doradztwa, szkolenia i doradztwo w kontekście corocznej ankiety ewaluującej projekt,
 5. Imprezy sieciujące – krótkie podsumowanie zrealizowanych imprez sieciujących, ilustrowany opis najciekawszych imprez, wybór zdjęć, wnioski płynące z przedstawionych sprawozdań,
 6. Podsumowanie – zawierające wnioski płynące z zebranej dokumentacji, podsumowanie wpływu projektu na rozwój formalnych i nieformalnych powiązań na sieć NGO w Borach Tucholskich oraz na realizację celów działania 5.4.2 POKL.
Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności i tytułów rozdziałów oraz dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów – po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji.

III.    Dodatkowo Wykonawca dostarczy:
 1. Mapę terenu LGD Bory Tucholskie z zaznaczonymi mini-sieciami NGO realizującymi Imprezy sieciujące w ramach projektu – preferowana jest forma elektroniczna, dopuszcza się możliwość zastąpienia mapy tabelą zawierającą dane GPS,
 2. Oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych do opracowanego tekstu w zakresie publikacji, rozpowszechniania i publikacji elektronicznej.
IV.    Opracowany materiał zostanie przekazany w formie elektronicznej w edytowalnym pliku (format .doc). Formatowanie tekstu ograniczone będzie do niezbędnego minimum – bez układu poszczególnych stron. Wybrane zdjęcia w dużej rozdzielczości (wystarczającej do druku) zostaną przekazane w oddzielnych plikach opatrzonych numerami. W tekście zaznaczone zostaną miejsca, w których zdjęcia powinny być umieszczone, wraz z numerem i opisem zdjęcia.

V.    Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zadania.

VI.    Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

VII.    Termin realizacji zadania:
 1. wersja wstępna (zarys, proponowane tytuły rozdziałów wraz z ich objętością) do 30 września 2011 roku,
 2. wersja podstawowa do 15 października 2011 roku, poprawki (korekta językowa i stylistyczna) oraz
 3. uzupełnienia zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego do 30 października 2011.
VIII.    Miejsce składania ofert:
 1. elektronicznie na adres lgd@borytucholskie.pl oraz karolo@gmx.de lub
 2. w formie pisemnej pod adresem Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola.
IX.    Termin składania ofert: do 9 września, godzina 14:00. Za termin złożenia oferty uważa się moment dostarczenia jej Zamawiającemu.

X.    Oferta powinna zawierać:
 1. Cenę w PLN,
 2. Dowód posiadania doświadczenia w tworzeniu tekstów i opracowań tematycznych udokumentowany poprzez tekst opracowany przez Wykonawcę (wydruk, plik, link itp.),
 3. Oświadczenie Wykonawcy o zdolności technicznej do przygotowania materiału w wymaganej formie.
XI.    Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto, Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją usługi.

XII.    Ocena złożonych ofert:
 1. Cena 60%,
 2. Doświadczenie wykonawcy 10%,
 3. Jakość udostępnionej próbki tekstu 30%.
Sposób obliczania wyniku:
{(cena najniższa / cena oferty) x 0,6 + (ocena doświadczenia wykonawcy / 100) x 0,1 + (ocena jakości oferty / 100) x 0,3} x 100%
Wybór oferty nastąpi na podstawie najwyższego wyniku.

XIII. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto wykonawcy na podstawie rachunku do umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich lub na podstawie faktury (w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie).

XIV. Dodatkowe pytania mogą być kierowane do pana Karola Gutsze na adres karolo@gmx.de, tel. 885-297-400.
 


   Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, lgd@borytucholskie.pl, zwana w dalszej części tekstu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na przygotowanie krótkiego autorskiego tekstu i autorskiej prezentacji dotyczącej sieciowania organizacji pozarządowych oraz zaprezentowanie przygotowanego materiału w ramach konferencji kończącej projekt „Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskichbędących częścią realizacji projektu „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego”.

I.    Usługa składa się z następujących części:
 1. Opracowanie krótkiego tekstu, który ukaże się w publikacji podsumowującej projekt „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich" (planowany nakład 1000 egz.). Tematem tekstu mogą być dowolne aspekty tworzenia i funkcjonowania sieci organizacji pozarządowych, np.: cele i możliwości tworzenia sieci pozarządowych, szanse i bariery związane z tworzeniem sieci NGO, aspekty prawne lub socjologiczne dotyczące sieci NGO, dobre praktyki dotyczące sieciowania, ryzyka dotyczące tworzenia sieci itp. Możliwe są także inne tematy odnoszące się do powiązań sieciowych pomiędzy organizacjami pozarządowymi, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zleceniodawcy. Tekst powinien zawierać krótką notkę o autorze. Objętość tekstu nie powinna przekraczać jednej strony standardowego maszynopisu.  Dodatkowo dopuszcza się zdjęcia lub wykresy w ogólnie dostępnych formatach, w oddzielnych plikach, w jakości umożliwiającej druk. Tekst zostanie dostarczony w formacie edytowalnym (.doc). Do tekstu dołączone zostanie oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do druku i do publikacji na stronie internetowej oraz zdjęcie autora.
 2. Przygotowanie prezentacji o temacie takim samym jak przygotowany tekst. Prezentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w formacie .ppt wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich do druku i rozpowszechniania oraz do publikacji na stronie internetowej.
 3. Przedstawienie przygotowanej prezentacji w formie prelekcji, w czasie konferencji kończącej projekt  „Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”, która odbędzie się w Tucholi dnia 19.11.2011 r. Czas trwania prezentacji powinien wynosić od 20 do 40 minut – do uzgodnienia ze zleceniodawcą. Wykonawca zobowiązuje się także do czynnego udziału w dyskusji panelowej w czasie konferencji.
II. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez jednego wykonawcę maksymalnie dwóch ofert, przy czym druga oferta może nawiązywać treścią do oferty pierwszej (stanowić jej pogłębienie w wybranym zakresie). Wykonawca może zaznaczyć, czy złożona druga oferta jest ofertą samodzielną, czy też jest uzależniona od wyboru oferty pierwszej. Składając dwie oferty Wykonawca może zaznaczyć, czy podejmie się realizacji pojedynczej oferty, czy też uzależnia swoją ofertę od przyjęcia obu ofert. W przypadku braku jednoznacznego określenia, każda oferta zostanie potraktowana jako oferta oddzielna.

III.    Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

IV.    Termin realizacji zadania:
 1. Tekst wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich do druku i do publikacji na stronie internetowej zostanie dostarczony Zamawiającemu do 15 października 2011 roku, na adres mailowy lgd@borytucholskie.pl oraz karolo@gmx.de.
 2. Prezentacja wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich do druku i do publikacji na stronie internetowej zostanie dostarczona Zamawiającemu do 30 października 2011 roku.
 3. Przedstawienie prezentacji odbędzie się w Tucholi dnia 19.11.2011 r.
V.    Miejsce składania ofert: elektronicznie na adres lgd@borytucholskie.pl oraz karolo@gmx.de lub w formie pisemnej pod adresem Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola.

VI.    Termin składania ofert: 30 września, godzina 14:00. Za termin złożenia oferty uważa się moment dostarczenia jej Zamawiającemu.

VII.    Oferta powinna zawierać:
 1. cenę,
 2. skrót proponowanego materiału (tytuł oraz krótki opis) oraz
 3. krótką charakterystykę autora wskazującą na jego kompetencje w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
VIII.    Cena jest ceną ryczałtową brutto, Zleceniodawca nie pokrywa kosztu dojazdu i noclegu Wykonawcy ani innych kosztów związanych z realizacją zadania.

IX.    Ocena złożonych ofert:
 1. cena 60%,
 2. kompetencje wykonawcy 20%,
 3. spójność proponowanego tekstu z celem konferencji 20%.
Sposób obliczania wyniku:
{(cena najniższa / cena oferty) x 0,6 + (ocena kompetencji wykonawcy / 100) x 0,2 + (ocena spójność proponowanego tekstu z celem konferencji / 100) x 0,2} x 100%.

Wybór drugiej oferty tego samego wykonawcy uzależniony jest dodatkowo od ilości złożonych ofert.

X. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto wykonawcy na podstawie rachunku do umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich lub na podstawie faktury (w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie).

XI. Dodatkowe pytania mogą być kierowane do pana Karola Gutsze na adres karolo@gmx.de, nr tel. 885- 297-400.   Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, lgd@borytucholskie.pl, zwana w dalszej części tekstu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na usługę druku publikacji podsumowującej projekt „Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich dotyczącej realizacji projektu „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego”.

I.    Części zamówienia:

1.    Część pierwsza: Wydawnictwo książkowe.
i. Nakład: 1000 szt.,
ii. Ilość stron: maksymalnie 80 + okładka,
iii. Rozmiar strony: maksymalnie A4,
iv. Druk: offset, 4x4 kolory,
v. Papier: ekologiczny, gramatura min. 125 g,
vi. Oprawa: twarda, lakierowana bądź foliowana, szyta,
vii. Zamówienie obejmuje:
1. przygotowanie wstępnego projektu layoutu i uzgodnienie go z zamawiającym,
2. skład graficzny dostarczonych materiałów,
3. opracowanie projektu okładki,
4. ologowanie zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wskazówkami zamawiającego,
5. przedstawienie przygotowanego materiału Zamawiającemu do akceptacji,
6. wprowadzenie ewentualnych poprawek,
7. przygotowanie do druku i druk,
8. dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego,
9. przekazanie Zamawiającemu elektronicznej wersji publikacji w formacie .pdf oraz w formacie edytowalnym (kod źródłowy zależny od oprogramowania użytego przez Wykonawcę).

2. Część druga: Mapa terenu LGD Bory Tucholskie (stanowiąca załącznik do wydawnictwa książkowego) z zaznaczonymi miejscami realizacji projektu (ok 40 punktów) zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego specyfikacją w postaci zaznaczenia na mapie lub listy z pozycjami GPS:
i. Nakład : 1000 szt.,
ii. Papier odporny na zginanie o gramaturze co najmniej 125 g,
iii. Druk: offset, 4x4 kolory,
iv. Rozmiar: min. 50x70 cm, złożone do formatu nie większego niż 23x12 cm,
v. Zaznaczone miejscowości, drogi, teren, atrakcje turystyczne wraz z opisem i legendą w co najmniej dwóch językach (polski z niemieckim lub angielskim, albo polski z angielskim oraz niemieckim),
vi. Zamówienie obejmuje:
1. pozyskanie podkładów do mapy (na koszt Wykonawcy),
2. przygotowanie projektu strony tytułowej oraz końcowej (po złożeniu) mapy,
3. ologowanie materiału zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wskazówkami zamawiającego,
4. przedstawienie przygotowanego materiału Zamawiającemu do akceptacji,
5. wprowadzenie miejsc realizacji projektu zdodnie z dostarczoną przez Zamawiającego specyfikacją,
6. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji ostatecznej wersji przygotowanego materiału,
7. przygotowanie do druku i druk,
8. dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego,
9. przekazanie mapy z wprowadzonymi punktami projektowymi w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym udostępnienie na stronie internetowej.

II.    Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć:
1. W części pierwszej zamówienia:
i. Materiał tekstowy w formacie .doc zawierający zaznaczone miejsca, w których będą umieszczone ilustracje, wraz z podpisami ilustracji,
ii. Materiał zdjęciowy w formacie .jpg w rozdzielczości pozwalającej na wykorzystanie do druku,
iii. Materiały z dwóch powyższych punktów zostaną dostarczone Zamawiającemu do 17 października 2011 w wersji wstępnej, a do 31 października w wersji ostatecznej,
iv. Niezbędne symbole graficzne – logo LGD Bory Tucholskie, projektu itp, które będą miały być wykorzystane w opracowaniu.
2. W części drugiej zamówienia:
i. Opis punktów, w których realizowany był projekt, podlegających ujęciu na mapie, w formie graficznej (naniesione na mapę) lub w formie listy zawierającej dane GPS,
ii. Niezbędne symbole graficzne – logo LGD Bory Tucholskie, projektu itp, które będą miały być wykorzystane w opracowaniu.

III. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zadania.

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W przypadku składania ofert częściowych, każda z części powinna stanowić oddzielną ofertę zawierającą w tytule jednoznaczne określenie części zamówienia – w przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną każda część powinna być przesłana w oddzielnym mailu, w przypadku składania ofert w formie papierowej każda z ofert powinna znajdować się w oddzielnej kopercie.

V. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych, różniących się proponowanymi parametrami (zastosowany papier, wielkość mapy, ciekawa forma wydawnictwa itp.). W przypadku ofert wariantowych każdy z wariantów powinien być jednoznacznie opisany i wyceniony (cena całkowita dla danego wariantu).

VI. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z udzielenia drugiej części zamówienia w przypadku braku wystarczających środków finansowych.

VII. Termin realizacji zadania:
 1. Dostarczenie wydrukowanych materiałów Zamawiającemu nastąpi najpóźniej 16 listopada 2011 roku.
VIII.    Miejsce składania ofert:
 1. elektronicznie na adres lgd@borytucholskie.pl oraz karolo@gmx.de lub
 2. w formie pisemnej pod adresem Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola.
IX.    Termin składania ofert: do 15 września, godzina 14:00. Za termin złożenia oferty uważa się moment dostarczenia jej Zamawiającemu.

X.    Oferta powinna zawierać:
 1. Cenę w PLN,
 2. Dowód posiadania doświadczenia w tworzeniu porównywalnych materiałów (próbki, referencje itp.),
 3. Krótki opis proponowanej usługi (doprecyzowanie parametrów itp.).
XI.    Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto, Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją usługi.

XII.    Ocena złożonych ofert:
 1. Cena 60%,
 2. Wiarygodność wykonawcy 10%,
 3. Opis parametrów proponowanej usługi 30%
Sposób obliczania wyniku:
{(cena najniższa / cena oferty) x 0,6 + (ocena wiarygodności wykonawcy / 100) x 0,1 + (ocena parametrów proponowanej usługi / 100) x 0,3} x 100%
Wybór oferty nastąpi na podstawie najwyższego wyniku.

XIII. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto wykonawcy po całkowitej realizacji zamówienia.

XIV. Dodatkowe pytania mogą być kierowane do pana Karola Gutsze na adres karolo@gmx.de, tel. 885-297-400.  PROJEKT
„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH”.
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Dodane przez:
2011-08-31
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.