Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Pilotażowy Program LEADER+

I. Co to jest program LEADER?

LEADER jest programem pomocy bezzwrotnej Unii Europejskiej dla wsparcia obszarów wiejskich. LEADER wspiera te społeczności wiejskie, które starają się poprawić jakość życia i sytuację ekonomiczną swojej wsi, wspólnym wysiłkiem i zgodną współpracą, które stawiają na partnerstwo!

Nazwę LEADER tworzą pierwsze litery francuskich słów będących pełną nazwą programu:

"Związki Pomiędzy Działaniami na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi".

Program jest realizowany od 1991 r., LEADER to czwarty etap tego programu. Poniżej opisano pokrótce dotychczasowe etapy wdrażania programu LEADER:

 • LEADER I (1991 - 1994) - sprawdzanie nowego modelu rozwoju obszarów wiejskich, zróżnicowanie gospodarki obszarów wiejskich (nowy model rozwoju obszarów wiejskich polegający na oddolnym i terytorialnym podejściu oraz partnerstwie).
 • LEADER II (1994 - 1999) - upowszechnienie podejścia wg LEADER I na większym obszarze Unii Europejskiej, większy stopień innowacyjności projektów oraz większa integracja działań, wskazywanie na potrzebę współpracy międzyterytorialnej, w tym międzynarodowej.
 • LEADER+ (2000 - 2006) - Schemat I i II, wspomaganie wdrażania nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich, współpracy międzynarodowej i tworzenia sieci współpracy.
 • LEADER (2007-2013) - w trakcie realizacji.

Tłumacząc dosłownie Wytyczne dla Inicjatywy Wspólnotowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (dot. L+), celem Programu jest "zachęcić i pomóc "aktorom" działającym na obszarach do myślenia o długofalowych możliwościach tych obszarów poprzez zachęcanie ich do wdrożenia zintegrowanych, wysokich jakościowo, oryginalnych strategii dla zrównoważonego rozwoju, pozwalających na eksperymentowanie z nowymi sposobami:

 • wzmocnienia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • wzmocnienia środowiska gospodarczego, w celu udziału w tworzeniu miejsc pracy,
 • poprawienia zdolności organizacyjnych ich społeczności."

Innymi słowy, celem Programu jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, tworzenie lokalnych grup działania (LGD) oraz dokonanie z inicjatywy środowisk lokalnych analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowywanie na tej podstawie strategii rozwoju.

Program LEADER charakteryzuje się poprzez 7 cech / zasad:

 1. Partnerstwo instytucji, organizacji i przedsiębiorstw trzech sektorów, określane mianem Lokalnej Grupy Działania (w skrócie LGD; w jęz. ang. - Local Action Group), w której partnerzy społeczni i gospodarczy mają co najmniej 50% głosów w ciele decyzyjnym;
 2. Innowacja - program jest "laboratorium" dla pojawienia się i testowania nowych podejść do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju;
 3. Podejście terytorialne - program realizowany jest poprzez przekazanie środków dla spójnych pod względem geograficznym, gospodarczym, historycznym, kulturowym, przyrodniczym, mikroregionów (nie mają znaczenia granice administracyjne, a wręcz czasem preferowane jest tworzenie grup "łamiących" granice administracyjne);
 4. Oddolne podejście - inicjatywa powstania LGD powinna pojawić się lokalnie;
 5. Zintegrowane podejście - łączenie działań, zasobów i kompetencji różnych sektorów;
 6. Tworzenie sieci (lobby) i współpraca między LGD (wspólne projekty);
 7. Lokalne finansowanie i zarządzanie.

II. Jak wygląda LEADER+ w Polsce?

Dział w trakcie aktualizacji.

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.