Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Mamy już nową Strategię!

   Zakończyły się prace nad wykonaniem Lokalnej Strategii Rozwoju "BOROWIACKA GRAPA", która ma być podstawą działania LGD "BORY TUCHOLSKIE" na najbliższe lata.

   Dlaczego Strategia nazwana została "BOROWIACKĄ GRAPĄ"? W gwarze borowiackiej "grapa" oznacza wielki garnek, w którym gotowano posiłki ze składników dostarczonych przez otaczającą nas przyrodę. Duża pojemność grapy umożliwiała umieszczenie w niej wielu składników, z których powstawała potrawa. Podobnie jest z Lokalną Strategia Rozwoju: LGD założyła realizację kilku przedsięwzięć, które wykorzystują lokalne zasoby i przyczyniają się do osiągnięcia wspólnego celu.

   Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie na realizację Strategii będzie ona realizowana w latach 2009-2015 na terenie Powiatu Tucholskiego oraz gmin Lniano, Osie i Świekatowo. Środki na realizację projektów trafią do beneficjentów ostatecznych (osób fizycznych, organizacji pozarządowych, firm, rolników i samorządów) w drodze organizowanych przez LGD konkursów. Informacje o konkursach umieszczane będą na stronie www.lgd.borytucholskie.pl oraz w lokalnych mediach. Środki rozdzielać będzie specjalnie powołana w tym celu RADA DECYZYJNA, której członkami zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i samorządów z całego terenu, na którym działa LGD" BORY TUCHOLSKIE".
  
   W Strategii określono wizję rozwoju, która brzmi:

   BOROWIACKA WIEŚ PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW.
LAS WAS PRZYWITA, A LUDZIE UGOSZCZĄ.

  
   Aby zrealizować tę wizję, ustalono, iż dążyć się będzie do realizacji dwóch celów ogólnych oraz szeregu celów szczegółowych:

   1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Borów Tucholskich w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe, w tym cele szczegółowe:
 • Rozwój infrastruktury i usług sprzyjających powstawaniu produktów turystycznych;
 • Różnicowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby;
 • Promocja walorów turystycznych Borów Tucholskich;
 • Rozwój turystyki kulturowej;
   2. Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców Borów Tucholskich, w tym cele szczegółowe:
 • Zwiększenie dostępu do informacji;
 • Poprawa dostępności do kultury, sportu i rekreacji;
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jego integracji i zdolności do samoorganizacji.
   Cele osiągnięte zostaną poprzez realizację 4 przedsięwzięć:
 1. "WANDRYCH Z RUBZAKIEM" - czyli podniesienie atrakcyjnoci turystycznej Borów Tucholskich w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe;
 2. "RAJBY ZE SPADKOWIZNĄ"  czyli wspieranie rozwoju rozwoju infrastruktury turystycznej oraz atrakcyjnych produktów turystycznych;
 3. "LUFCIK NA ŚWIAT" czyli rozwój społeczeństwa informacyjnego w Borach;
 4. "NASZ FYRTEL" czyli poprawa dostępności mieszkańców do kultury, sportu i rekreacji.
   Na realizację Strategii planuje się pozyskać 8.910.636 złotych. Odliczając koszty funkcjonowania LGD oraz wartość projektów współpracy na wdrażanie LSR przeznaczone będzie 6.984.012 złotych, z tego 10 % przeznaczone będzie na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", 10 % na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", 40 % na "Odnowę i rozwój wsi" i 40 % na "Małe projekty".
  
   Dokument opracowany został przez zespół zadaniowy w składzie:
 1. Magdalena Kurpinowicz;
 2. Teresa Cherek Kanabaj;
 3. Beata Wiśnioch;
 4. Barbara Piasecka;
 5. Justyna Wilkiewicz;
 6. Andrzej Kowalski;
 7. Krzysztof Bujny;
 8. Magdalena Ryś;
 9. Paulina Skarupa;
przy wsparciu merytorycznym dr Ryszarda Kamińskiego.

   Dokument umieszczono w zakładce "PLIKI DO POBRANIA".


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-03-06
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.