Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Uwaga organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tuchola!

   Burmistrz Tucholi ogłasza, na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

I.    upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
II.    upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji ,
III.    ochrony i promocji  zdrowia,
IV.    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
V.    porządku i bezpieczeństwa publicznego,
VI.    przeciwdziałania patologiom społecznym.

   Burmistrz przyznaje dotacje celowe w wysokości do 80% wartości przedłożonych  ofert wyłonionych w konkursie, w trybie indywidualnych decyzji.

   Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać do 22 grudnia 2008r. do godz. 15.30 w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 107) Urzędu Miejskiego pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Punkcie lub data stempla pocztowego.
   W dniu 29 grudnia 2008 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pl. Zamkowy 1, w  Sali  nr 113 odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
   Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

   DOKUMENTACJA KONKURSOWA:
  1. Szczegółowe informacje o konkursie;
  2. Formularz wniosku;
  3. Formularz sprawozdania.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-11-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.