Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Kunegunda, Maryna, Tycjan

Szansa na wymianę doświadczeń

Informacje o programie

Ogłoszenie programu wizyt studyjnych w roku akademickim 2008-09

   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizuje program Wizyt Studyjnych jako jedno z działań programu międzysektorowego (Transversal Programme).

   Program jest przeznaczony dla obywateli albo stałych mieszkańców 27 państw członkowskich UE, krajów EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz kraju kandydującego - Turcji.

   Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. Dzięki temu, uczestniczy promują jakość i przejrzystość ich systemu edukacji i kształcenia. Adresatami jest szerokie grono osób związanych z kształtowaniem polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, posiadających jednocześnie możliwość przekazania informacji uzyskanych w trakcie wizyty w swoim środowisku zawodowym i wśród społeczności lokalnej.

   Podczas wizyty studyjnej mogą się spotkać specjaliści z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Krótkie spotkania (trwające zwykle 3-5 dni) w małych grupach (10-15 osób) ułatwiają wymianę informacji w gronie uczestników, a także pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami kraju goszczącego.

Wizyty studyjne adresowane są do:

 • władz publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym
 • przedstawicieli organizacji związkowych pracowników
 • przedstawicieli organizacji pracodawców
 • osób odpowiedzialnych za szkolenia w przedsiębiorstwach, dyrektorów, działów kadr
 • właścicieli MŚP
 • izb handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych
 • kadr kierowniczych centów lub instytucji szkolenia i doskonalenia zawodowego
 • usługodawców w zakresie szkoleń
 • agencji rozwoju lokalnego
 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • osób prowadzących szkolenia dla nauczycieli
 • doradców metodycznych
 • konsultantów
 • wizytatorów szkolnych
 • psychologów i pedagogów
 • kierowników sekcji językowych i kolegiów nauczycielskich
 • pracowników administracji oświatowej
 • członków komisji edukacyjnych
 • osób opracowujących programy nauczania i podręczniki

   Udział w wizycie studyjnej finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu przyznawanego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

   Wizyty studyjne dotyczą tematów zaproponowanych przez kraje uczestniczące w Programie i koncentrują się wokół zagadnień priorytetowych dla rozwoju systemów edukacyjnych w Europie, zgłaszanych przez państwa członkowskie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

   Propozycje wizyt studyjnych znajdują się w Katalogu wizyt studyjnych publikowanym corocznie przez Komisję Europejską i dostępnym na stronie internetowej Narodowej Agencji: http://www.frse.org.pl/.

   Wybór tematu wizyty studyjnej powinien pozostawać w ścisłym związku z profilem zawodowym osoby ubiegającej się o udział w wizycie studyjnej.

   Tematy wizyt studyjnych poruszają (m.in.) następujące zagadnienia:

 • Integracja dzieci niepełnosprawnych w ramach zwykłego systemu szkolnego
 • Wprowadzenie wymiaru europejskiego w szkole
 • Rola rodziców i ich udział w życiu szkoły
 • Przemoc i ochrona dzieci
 • Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego
 • Poradnictwo zawodowe i doradztwo przez całe życie
 • Przeciwdziałanie niepowodzeniom w szkole
 • Jakość w kształceniu
 • 2008- Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego
 • Wyzwania, przed którymi stoją nauczyciele i szkoleniowcy
 • Prezentacja narodowych systemów kształcenia zawodowego
 • Rola szkolnictwa wyższego w kształceniu zawodowym

   Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania o udział w wizytach studyjnych CEDEFOP znajdują się na stronach:


Zasady składania wniosków

   Narodowa Agencja Programu “Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby chcące wziąć udział w wizycie studyjne odbywającej się pomiędzy 1 września 2008 a 30 czerwca 2009 r. do składania wniosków.

Zapraszamy do składania wniosków na rok szkolny 2008-2009
do 30 kwietnia 2008 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

   Od 1 stycznia 2008 r. istnieje połączony program wizyt studyjnych dla specjalistów z zakresu edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego.

   Komisja Europejska powierzyła koordynację programu Wizyt Studyjnych Europejskiemu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP w Salonikach, Grecja http://studyvisits.cedefop.europa.eu

   Wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Programu Wizyt Studyjnych. Informacje dostępne są w 3 wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

   Formularz aplikacyjny on-line znajduje się na stronie CEDEFOP

   Katalog wizyt studyjnych

   Zasady składania wniosków:

   Aby ubiegać się o udział w wizycie studyjnej należy:

 • zapoznać się z celami i założeniami programu Wizyt Studyjnych

 • zapoznać się z kryteriami uczestnictwa w programie i zasadami selekcji wniosków

 • wybrać 1 wizytę główna i 3 wizyty alternatywne z Katalogu wizyt studyjnych 2008/2009, a następnie wypełnić w języku roboczym wizyty studyjnej formularz aplikacyjny on-line zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w formularzu i przesłać go elektronicznie na adres podany w formularzu.

 • wydrukować 2 egzemplarze wypełnionego formularza aplikacyjnego i przesłać do Narodowej Agencji. Oba egzemplarze muszą zawierać oryginalne podpisy i pieczęcie.

 • do wniosku wysyłanego do Narodowej Agencji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (języka roboczego wizyty studyjnej). Może to być: certyfikat językowy, świadectwo ukończenia kursu językowego,
  zaświadczenie wystawione przez komisję powołaną w celu weryfikacji umiejętności językowych kandydata. Poziom znajomości powinien zapewnić swobodną komunikację.

 • na każdym egzemplarzu wniosku przesyłanym do Narodowej Agencji powinien znajdować się podpis wnioskodawcy, podpis przełożonego, pieczęć instytucji nadzorującej oraz data podpisania wniosku i nazwa miejscowości.

   Uwaga: Wniosek powinien zostać wysłany zarówno w formie on-line jak i w wersji drukowanej – przesłanie wniosku tylko w wersji on-line lub tylko w wersji drukowanej będzie powodem do odrzucenia aplikacji.

Wniosek należy przesłać na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa,
z dopiskiem: wniosek na wizytę studyjną 2008/2008

   Udział w wizycie studyjnej finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu przyznawanego przez Narodową Agencję Programu “Uczenie się przez całe życie”.

Informacje dla wnioskodawców dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-18
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.