Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Kunegunda, Maryna, Tycjan

Fundacja Wspomagania Wsi po raz kolejny ogłasza konkurs KULTURA BLISKA


Fundacja Wspomagania Wsi po raz kolejny ogłasza konkurs "Kultura bliska".

   Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs „Kultura Bliska” - Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe. Wnioski można nadsyłać do 22 kwietnia 2008.
   W 2008 roku wprowadzono zmianę w dotychczasowym regulaminie konkursu. Podobnie jak w latach poprzednich wspierane będą projekty, których celem jest troska o zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. W tegorocznej edycji konkursu postanowiono pomóc także organizatorom wydarzeń kulturalnych wzbogacających życie kulturalne w małych miejscowościach. Celem jest pobudzenie życia kulturalnego na wsi i w małych miasteczkach.

   Dlaczego warto chronić dziedzictwo kulturowe?

   Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Najczęściej utożsamiamy dziedzictwo kulturowe z architekturą i sztuką. Jednak formy gospodarowania (np. sposoby uprawy roli) i wiele innych przejawów życia i rozwoju społeczności stanowią też elementy kultury. Mieszkańcy każdej polskiej wsi, gminy czy miasteczka są spadkobiercami dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. Bogactwo to, szczególnie w wymiarze materialnym, było niszczone w trakcie licznych wojen, z powodu zaniedbań mieszkańców czy też braku działań konserwatorskich. Wszystko to spowodowało, że niewiele przejawów kultury naszych przodków dotrwało do współczesności. Kultura ta jest częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa. Stanowi nasze korzenie. Warto ją chronić. Kultura stanowi też „kapitał”, który można wykorzystać do rozwoju gospodarczego wsi lub gminy. W Polsce „kapitał” ten jest często nadal niezauważany lub niszczony. Spójrzmy, więc wokół siebie oczami dobrego gospodarza i spróbujmy dostrzec to, co możemy jeszcze ocalić i co może stanowić atrakcję naszej wsi czy gminy.

   Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział

I. Ochrona dziedzictwa kulturowego

   Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.

II. Pomoc dla organizatorów wydarzeń kulturalnych

   Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, który będzie polegał na zorganizowaniu cyklu wartościowych wydarzeń kulturalnych z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury (np. koncertów, spotkań, prelekcji, projekcji filmów itp.).

   Zasady konkursu

 1. Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.
 2. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne, i inne. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt.
 3. Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 1 września 2008 i trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.
 4. Projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego powinny być realizowane w miejscowościach do 6 000 mieszkańców.
 5. Projekty organizacji wydarzeń kulturalnych powinny być realizowane w miejscowościach do 10 000 mieszkańców.

   Wniosek musi zawierać:

 1. Tytuł projektu.
 2. Nazwę organizacji przystępującej do konkursu.
 3. Rok założenia, formę prawną.
 4. Nazwę banku, numer konta bankowego, imiona, nazwiska i funkcje 2 osób upoważnionych do podpisywania umów.
 5. Dokładny adres z kodem pocztowym, gminą, powiatem i województwem; telefon (wraz z numerem kierunkowym), fax, e-mail (jeśli istnieje).
 6. Listę dotacji otrzymanych przez organizację w ciągu ostatnich 5 lat (proszę podać: na jaki projekt, w jakiej wysokości i przez kogo dotacja została przyznana).
 7. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt, telefon i mail do kontaktu.
 8. Krótki opis efektów dotychczasowej działalności w dziedzinie kultury (max.1 strona).
 9. Streszczenie projektu (max.3 zdania): co zostanie zrobione, dlaczego, kiedy, przez kogo i w jaki sposób.
 10. Pełny opis projektu (max.2 strony): cel projektu, rodzaj planowanych działań, przez kogo i w jaki sposób projekt będzie realizowany – rekrutacja uczestników; spodziewane efekty (podać głównie efekty wymierne); sposób promocji projektu, sposób oceny skuteczności działań.
 11. Plan działań (z wyraźnym zaznaczeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz opisem poszczególnych czynności, czasem wykonania i wykonawcami).
 12. Szczegółowy budżet projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych pozycji budżetowych i sposobem kalkulacji kosztów). Żadna kategoria wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach dotacji (np. zakup materiałów, zakup usług, koszty osobowe, opłacenie kosztów transportu itp.) nie może przekraczać 30 % dotacji. Przy realizacji projektów polegających na organizacji wydarzeń kulturalnych wymagany jest wkład własny lub wsparcie innych sponsorów (np. samorządu) na poziomie minimum 20%.
 13. Plany dalszych działań w dziedzinie kultury po zakończeniu finansowania z dotacji.
 14. Organizacje nie posiadające własnego konta podają w tym miejscu nazwę i adres organizacji, która im konta użyczy, imiona, nazwiska oraz funkcje dwóch osób upoważnionych do zawarcia umowy.
   Uwaga: Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą rozpatrywane. Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.

   Kryteria stosowane przy ocenie projektu

 • zgodność projektu z celami konkursu (0-10 punktów);
 • efektywność projektu (duży skutek, małe koszty) (0-5);
 • wykonalność projektu (możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach) (0-5);
 • jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, dokładny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania (0-10);
 • liczba osób zaangażowanych w realizację i korzystających z efektów projektu (walor integrujący) (0-10);
 • efekt edukacyjny projektu (0-5);
 • pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu, współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (0-5);
 • oryginalność (0-5);
 • potencjalny wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości lub okolicy (0-10);
 • sposób promocji projektu (0-5).

   Wskazówki dodatkowe - prosimy uważnie przeczytać

 • Na konkurs należy zgłaszać konkretne projekty a nie opis działalności statutowej danej organizacji;
 • Nie należy zgłaszać projektów zgłoszonych przez tę samą organizację w poprzednich edycjach konkursu;
 • Zgłaszane projekty powinny mieć walor trwałości. Nie będą nagradzane projekty przynoszące krótkotrwały efekt;
 • Konkurs nie jest przeznaczony dla dużych, funkcjonujących od wielu lat organizacji; nie będą wspierane funkcjonujące od wielu lat imprezy cykliczne ani jednodniowe wydarzenia;
 • Należy wyraźnie zaznaczyć, na co zostanie wydana dotacja. W przypadku, gdy całkowity budżet projektu przekracza 10 000 zł, należy wskazać źródła finansowania pozostałych wydatków;
 • W ramach konkursu nie będą przyznawane dotacje dla szkół na podstawową działalność dydaktyczną. Wspomagamy tylko inicjatywy wykraczające poza obowiązkowy program nauczania i realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 • W przypadku projektów wieloetapowych należy zgłosić konkretny etap;
 • Opisy projektów nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.fww.org.plwww.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=388.

   Prosimy numerować strony wniosku, nie oprawiać wniosków i nie dołączać osobnych kart tytułowych.

Wniosek z dopiskiem „Kultura Bliska” należy przesłać pocztą
(decyduje data stempla pocztowego)
do 22 kwietnia 2008 roku pod adresem:

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1,
01-022 Warszawa


   Konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy lipca 2008, lista przyznanych dotacji zostanie opublikowana na stronach www.fww.org.pl.

   Dodatkowych informacji udziela Justyna Duriasz-Bułhak: (22) 636 25 70–75 w. 35, jduriaszbulhak@fww.org.pl.

   Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie „kto może wziąć udział w konkursie” oraz innym zainteresowanym.

   Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu i przetwarzanie danych do celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-10
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.