Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Konkurs grantowy dla młodzieży.

Regulamin Konkursu Aktywna Wiosna VI

 

   Fundacja J&S Pro Bono Poloniae po raz szósty ogłasza konkurs AKTYWNA WIOSNA na projekt promujący aktywność młodzieży. Najciekawsze projekty otrzymają dotacje w maksymalnej wysokości 10.000 zł. Przewidywana łączna kwota nagród wyniesie 150.000 zł.

 

REGULAMIN KONKURSU „AKTYWNA WIOSNA VI”

§ 1

1. Konkurs adresowany jest do ludzi młodych (19-30 lat).

2. W konkursie może wziąć udział grupa min. 3 osób, która posiada ciekawy projekt promujący aktywność na rzecz środowiska lokalnego.

3. Grupa powinna tworzyć podmiot prawny (stowarzyszenie, fundację) lub też współpracować z zarejestrowaną organizacją pozarządową.

4. Dopuszcza się wnioski tzw. grup nieformalnych. W tym przypadku wymagana jest współpraca z zarejestrowaną organizacją pozarządową, która przejmie opiekę nad wnioskodawcami będąc odpowiedzialną za finanse.

5. Rozpatrywane będą projekty z całej Polski.

6. Preferowane będą projekty, dla których dotacja przyznana w konkursie nie będzie jedynym źródłem finansowania. Fundacja wspomoże takie projekty, dla których darowizna będzie inspiracją do dalszych działań i chęci pozyskiwania innych darczyńców.

7. Nie będą rozpatrywane ani dofinansowywane projekty otrzymane od osób fizycznych oraz instytucji państwowych i samorządowych.

   

§ 2

Podstawowymi kryteriami przyznawania dotacji są:

-lokalność projektu (wieś, niewielka miejscowość, dzielnica, osiedle)

-działania skierowane na promowanie aktywności młodzieży i zaangażowanie młodzieży w realizację projektu,

-oryginalność pomysłu,

-innowacyjność działań,

-współpraca z innymi instytucjami (samorząd lokalny, organizacja pozarządowa, instytucja samorządowa, szkoła, straż pożarna, policja, …),

-możliwość kontynuacji działania po wykorzystaniu dotacji.

   

§ 3

 1. Najciekawsze projekty zostaną wybrane przez specjalnie powołaną Komisję ds. Konkursu.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 10 tys. zł.

4. Przewidywana łączna pula nagród wynosi 150.000 zł.

5. Po rekomendacji Komisji Konkursowej Zarząd Fundacji może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dotacje.

   

§ 4

WNIOSKI MUSZĄ BYĆ PRZYGOTOWANE NA SPECJALNYM FORMULARZU, DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ, BĄDŹ W SIEDZIBIE FUNDACJI:

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Aktualny wypis z rejestru oraz statut organizacji,

2. Sprawozdanie z działalności za ostatni rok,

3. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok.

 

§ 5

 1. Termin nadsyłania wniosków upływa z pierwszym dniem wiosny - 21 marca 2008r. (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy nagrodzonych projektów nastąpi 21 kwietnia 2008r. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu Aktywna Wiosna (www.aktywnawiosna.pl)
 3. Podpisanie umów darowizny i przekazanie pieniędzy (po otrzymaniu podpisanej umowy) nastąpi do 31 maja 2008r.
 4. Dotacje przekazywane są tylko przelewem na konto.
 5. Termin realizacji dotowanych projektów przewiduje się od 19 maja do 31 października 2008r.
 6. W przypadku niezrealizowania projektu w określonym terminie podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji

 

§ 6

 1. Warunkiem otrzymania dotacji jest udział min. dwóch przedstawicieli grupy realizującej projekt w warsztatach Akademii Aktywnej Wiosny realizowanych przez Fundację J&S PBP w Warszawie.
 2. Fundacja pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, nie pokrywa natomiast kosztów podróży.
 3. Przewidywany termin realizacji warsztatów: 8-11 maja 2008r.

 

§ 7

 1. Do 30 listopada 2008r. należy dostarczyć pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z przeprowadzonych działań na formularzach Fundacji J&S PBP.
 2. Wskazana jest dokumentacja fotograficzna, multimedialna, prasowa.
 3. W załączniku należy przesłać pełną dokumentację finansową potwierdzoną kopiami faktur, rachunków, umów, itp.

   

§ 7

Przewidywane są wizyty przedstawicieli Fundacji w miejscach realizacji projektów.

 

 

Więcej informacji na stronie www.aktywnawiosna.pl.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-04
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.